STATUT
Tekst statutu przyjęty przez Członków Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 września 2012 roku w Tarnowie

PREAMBUŁA

Przekonani, że działalność humanitarna stanowi nieodłączną część życia społecznego w cywilizowanym świecie, a także świadomi potrzeby objęcia pomocą Polaków zamieszkałych na Podolu – zobowiązujemy się nieść tą pomoc, zwłaszcza ludziom najbardziej jej potrzebującym.
Potwierdzając powyższą deklarację woli Członków-założycieli „Stowarzyszenia Przyjaciół Podola” – uchwalamy niniejszy Statut.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Podola” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Tarnowie, w Województwie Małopolskim.

§4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych może zatrudniać etatowych pracowników.

§5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§1.

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw mających na celu szeroko pojęte wsparcie, prawną ochronę oraz krzewienie kultury ojczystej wśród polskich rodzin na Podolu, szczególnie zaś:

a) wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi pozbawionymi środków do życia,
c) popieranie wszelkich form działalności charytatywnej oraz współudział w działaniach o takim charakterze,
d) podejmowanie inicjatyw na rzecz wychowania społecznego, obywatelskiego i patriotycznego, w szczególności młodego pokolenia i wspieranie konstruktywnych działań podejmowanych w trosce o dobro bliźniego,
e) edukowanie i szerzenie w życiu publicznym etyki, kultury moralno-obyczajowej, zawodowej i politycznej,
f) pielęgnowanie pamięci i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kultywowanie tradycji polskiej kultury narodowej,
g) promowanie praw człowieka i obywatela,
h) nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą – z administracją publiczną, sektorem państwowym, gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

§2.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie pomocy rzeczowej, materialnej i duchowej dla osób szczególnie dotkniętych przez los,
b) organizację ośrodków wczasowych, obozów, kolonii i świetlic dla dzieci i dorosłych,
c) organizację lecznictwa sanatoryjnego dzieciom i dorosłym,
d) wyposażanie w pomoce dydaktyczne polskich placówek na Podolu, głównie szkół,
e) inicjowanie budowy/modernizację obiektów sakralnych i budynków parafialnych,
f) pozyskiwanie środków finansowych z wszelakich zewnętrznych źródeł finansowania, także od sponsorów i innych ofiarodawców oraz poprzez współpracę z instytucjami użyteczności publicznej,
g) udzielanie dotacji dla organizacji społecznych i przedsięwzięć o celach podobnych do celów Stowarzyszenia,
h) organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych,
i) pozyskiwanie i przyznawanie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla uczniów, studentów, nauczycieli, twórców i in.
j) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej,
k) opracowywanie, wydawanie i dystrybucję publikacji,
l) organizację imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych – koncertów, festiwali, przeglądów, pokazów, konkursów, spektakli itp.
m) organizację konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, odczytów itp.
n) pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
o) prowadzenie i uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
p) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się działalnością o podobnym przedmiocie,
q) realizację innych zadań wynikających z celów statutowych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

§2.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§3.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, wnoszące stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia, które wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w takim charakterze i zdeklarowały sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych lub rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna i jednostka nie posiadająca osobowości działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§4.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia
e) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

§5.

1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

§6.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§7.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę,
d) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą lub pocztą elektroniczną, stosownej uchwały.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§1.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§2.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

3. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na pisemny wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 4/5 uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W pozostałych przypadkach skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.

§3.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków pisemnie lub w formie listu elektronicznego o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania:

a) W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i członkowie honorowi  z głosem doradczym.
b) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie, chyba że statut stanowi inaczej.

§4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd  z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§5.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§6.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch wiceprezesów.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§7.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
h) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§8.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§1.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje,
f) dochody z ofiarności publicznej.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§3.

1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział VI. Rozwiązanie stowarzyszenia

§1.

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków – wymagane jest dwie trzecie głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§2.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków powołuje komisję likwidacyjną.

§3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami].

KRS 326115  NIP 8733191649  REGON 120882004 
Nr rachunku bankowego
BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001
KRS 326115 | NIP 8733191649 | REGON 120882004 | Nr rach. BGZ BNP PARIBAS: 24 1600 1462 1839 2022 8000 0001